Możesz skontaktować się z nami:

dzwoniąc:


lub wysyłając email:

Zgod­nie z art.6 ust.1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w związ­ku z udzie­le­niem za­py­ta­nia po­przez for­mu­larz kon­tak­to­wy. Zo­sta­łem /am po­in­for­mo­wa­ny /a, że przy­słu­gu­je mi pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, moż­li­wo­ści ich po­pra­wia­nia, żą­da­nia za­prze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest TRUCK SERWIS Jarosław Szoszorek


Nasz adres:
Rudki 35
62-240 Trzemeszno

Adres dla nawigacji:
ul. Wyszyńskiego
62-240 Trzemeszno

Współrzędne:
E 17 47'43" N 52 33'36"